Upi�i se u Cyber Leksikon!


Odabirom username-a odre�uje� svoju adresu u leksikonu! Tvoja adresa �e biti http://www.dachaz.net/cl/username/ (sve malim slovom).
Za lak�e pam�enje mo�e� koristiti i ovu adresu: http://www.leksikon.cjb.net/username/ odnosno http://username.leksikon.cjb.net/.
Mora� odgovoriti jedino na Administrativna pitanja, sva ostala su opciona!
Ako ne �eli� da odgovori� na neko pitanje, najbolje je da ostavi� polje prazno: tako se to pitanje ne�e pojaviti na tvojoj li�noj stranici.
�to se ti�e slike, ona mora biti tipa JPEG (ekstenzija .jpg), ina�e ne�e biti prihva�ena. U slu�aju da slika ima vi�e od 300 px �irine (visina nije ograni�ena), server �e je sam smanjiti na proporcionalnu veli�inu, ali ti savetujem da zbog mogu�eg pada kvaliteta sam/a smanji� sliku.

Ja zadr�avam svako pravo da obri�em tvoju stranicu bez prethodnog upozorenja.
Sve stranice su kontrolisane, tako da smatram da nema potrebe za i�ivljavanjem! (svakako, ne�u brisati stranice ako mi se ne svi�aju odgovori)

Toliko od mene, sad je red na tebe!

Izaberi username

Izaberi passwordKoj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)

Datum upisivanja i ro�enja
21.09.2023. i
Mesto ro�enja

Mati�ni broj

Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim

Tvoj e-mail

Tvoj website

Tvoja slika


Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko   Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?

Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?

Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?

Boja o�iju?

Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?

Koloritet kose?

Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?

Krvna Grupa?

Boja Ko�e?

Osnovna �kola?

Srednja �kola?

Fakultetska �kola?

Da li si golicljiv/a?

Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??

Peva�?

Dobro?

Deca?

Imena dece?

Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?


Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?

Koju muziku slu�a�?

A �to? (ne bi moglo)

Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?

Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?

Najgluplja pesma ikad napisana?

Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?

Tvoj idol?

Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?

Omiljeno pivo?

Zanimanje tvog �ivota?

A za�to?

�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)

�ivotni moto?

�ime najra�e �ubri� stomak?

A �ime najra�e vla�i� stomak?

Savr�en doru�ak?

Koj �ampon koristi�?

Tatoo/piercing?

Kad le�e� da no�i�?

Sa kim si najdu�e prijatelj?

Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?

�ta ti je na stolu (at the moment)?

�ta to mene briga???

�ta ti je na Wallpapper-u?

Koliko tastera ti ima mi�?

Koja ti je boja tastature?

A ga�a (koje su na tebi)?

Omiljena boja?

A koje boje su ti zidovi u kupatilu?

Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?

Da li ima� amajliju?

Mesto za izlaske sa dru�tvom?

Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??�ta ne voli� i koga ne voli�?

Za�to?

�ta voli�?

Koju zemlju voli�?

A �to?

Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP

Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP

Omiljeni sport?

Omiljena doma�a TV stanica?

Omiljena strana TV stanica?

Omiljena emisija na doma�em TV?

Omiljena emisija na stranom TV?

Najdra�i Film?

Omiljena Serija?

Omiljena Knjiga?

Omiljeni predmet u �koli?

Sladoled?

Kafa?

Praznik?

Godi�nje doba?

Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?

Omiljeno vozilo?

Omiljeni odevni predmet?

Omiljena aplikacija na majici?


Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?

Koliko si puta bio/la u vezi?

Ljubio/la?

Radio/la na ulici?

Varao/la na testu?

Varao/la partnera?

Bio/la prebijen/a?

Pu�i�?

Alkohol?

Droge?

Iskrao/la se iz ku�e?

Gledao porno film?

Seksualno opredeljenje?
Hetero Homo Bi
Tip seksualnog partnera?

Dildos?

Da li vam je bitno gde?

Konzerva ili avanturista?


Ima� computer? (ba� li�ni)

Mobitel? (i koj model)

A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)

Aaaaa, ve� ma�inu?

Muzi�ki stub?

Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?

Da li jo� dr�i� stari krevetac?

�to?

Trpezariju?

Ima� ma�ku, ku�e?

Slona??

Magarca? Divokozu? Majmuna?

Aligatora? Pantera? Zebru?

�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?


Kad si se tu�irao/la poslednji put?

Kad si poslednji put prao/la zube?

Kad si poslednji put prao/la noge?

Kad ste poslednji put bili kod pedikira?

Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?

Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??

Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?

Kad si poslednji put plakao/la?

Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?

Sex?

Jeo/la?

Zaista voleo/la nekoga?

Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?

Kada ste poslednji put bili odba�eni?

Kada ste poslednji put udarili nekog?

Telefonirali?

Gledali TV?

Slu�ali radio?

Rekli nekome da ga volite?

Po�istili sobu?

Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?

Najlep�a stvar koja ti se desila danas?

Najve�i blam?

Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?


Ljubav na prvi pogled?

Boga?

Deda Mraza?

Vanzemaljce?

Horoskop?

Raj?

Pakao?

Sebe?

Babarogu?

Abortivnu pilulu?


Coke ili Pepsi?

Frutella ili Sinalco?

Plavu�e ili Crnke?

Visoko ili Nisko?

Usko ili �iroko?

Crno ili Belo?

TV ili radio?

ICQ ili IRC?

Jabber ili ICQ?

Windows ili Linux?

Outlook Express ili neki drugi Mail Program?

MS Office ili Open Office?

1 ili 2 jastuka?

Ulo�ci ili tamponi?

Durex ili Condomi?

Snovi ili ko�mari?

Pivo ili Vino?

Guinness ili Zidarsko?

Pizza ili Gibanica?

Banane ili Jabuke?

�e�er ili Nutreen?

Sesti gore ili dole?

Dobro ili zlo?


�ta prvo primeti�?

Obavezna osobina?

Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?

Dobar/ra ili lo�/a?

Ne�an/na ili grub/a?

Stidljiv/a?

�ta je najbolje?

�ta je najgore u vezi njih?

Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?


Nostalgiji?

RAPu?

Rocku?

Metalu?

Irishu?

Narodnjacima?

Klasi�noj muzici?

Horror filmovima?

�panskim serijama?

Roller coasterima?

Bubama?

On-line prijateljstvu?

Mu�ko-�enskom prijateljstvu?

Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?

Sebi dok odgovara� na ista?


Ko te naj�e��e nasmeje?

Kome se naj�e��e nasme�i�?

Ko je sme�an kao pojava?

Koga najvi�e mrzi�?

Ko ti daje savete?

Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?

Ko se najbolje pona�a prema tebi?

Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?


Site na kom si bio/la u poslednje vreme?

Text pesme (nemoj citirati celu)?

Savet koji si dao/la?

Posao koj si dosad imao/la?


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)

Postavi mi pitanje!