Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Marko StankoviÊ (Duöan)
Datum upisivanja i ro�enja
15.12.2014. i 10.01.1980.
Mesto ro�enja
Zrenjanin
Mati�ni broj
haha - upravo sam na�ao ovu stranicu tako �to sam guglao svoj JMBG, pa reko' "nije zgoreg da ga obri�em odavde", s'obzirom na koli�inu podataka o meni (: Ostatak ne diram (ostaje kako je bilo 08.06.2006.)
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Brigadira RistiÊa A2-L3/10
23000 Zrenjanin
+381641975776
Tvoj e-mail
stankovic.marko(majmunsko_a)gmail.com
Tvoj website
http://galeb.etf.bg.ac.yu/~maxx

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Marko, mAXX
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
MarkiÊ
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
70kg, 192cm, Ëek' da izmerim... 75cm!, 46 1/2
Boja o�iju?
zelenkasto-smee (sa prelazom)
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
~1cm
Koloritet kose?
tamno smei koloritet braon boje
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
Ne, a ni na ''noköir''
Krvna Grupa?
C(rvena)
Boja Ko�e?
Trenutno blago pocrnela...
Osnovna �kola?
''P.P.Njegoö'', ZR
Srednja �kola?
ElektrotehniËka ''Nikola Tesla'', ZR
Fakultetska �kola?
School of Electrical Engineering, Belgrade
Da li si golicljiv/a?
Samo kad neÊu
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
Niöta posebno
Peva�?
Za sebe (kad niko ne moûe da Ëuje i zadobije trajne posledice)
Dobro?
daleko od toga...
Deca?
Dobro su.
Imena dece?
Arsa the HrËak!
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
Sa dovoljno

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
Ne. Suprotno. Tj, odraûava ga.
Koju muziku slu�a�?
Reggae, sve vrste rock-a, world music, ambiental, electro, starogradske, etno,...
A �to? (ne bi moglo)
Jer mi prija...
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Ekatarina Velika
Eyesburn
Memlah
Del Arno Bend
Love Hunters
Atheist Rap
Darko Rundek
Darkwood Dub
Kanda Kodûa i Nebojöa
So Sabi (!!!)
...
sigurno sam nekog zaboravio :(
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Bob Marley and The Wailers
U2
Depeche Mode
Radiohead
Bjork
Jamiroquai
Underworld
Dido
Sade
Sting
... neÊu viöe da smaram...
Najgluplja pesma ikad napisana?
Ne pamtim glupe pesme
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Bob Marley
Tvoj idol?
Ne verujem u idole osim sebe
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Tek Êu da gledam... Immortal (Enki Bilal)
InaËe: 25th Hour, The Beach, Fight Club, Below, Donnie Darko, The Butterfly Effect, The Ring, Ice Age, Bedazzled, Go!,...
Omiljeno pivo?
PORTER (specijalno tamno pivo, Zrenjaninska Industrija Piva, 17% ekstrakta, malo sladi, viöe se ne pravi ;((((
MB Premium (nikako Pils)
MB Schwarz
Zanimanje tvog �ivota?
VideÊemo...
A za�to?
éivi bili...
...pa videli!
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
Vozio bicikl od ZR do Fruöke Gore (80-ak km) i nazad posle par dana

�ivotni moto?
Ne pitaj öta drûava moûe da uradi za tebe, veÊ öta ti moûeö da uradiö za sebe.
�ime najra�e �ubri� stomak?
Pizza, Sarma, O'Cake
A �ime najra�e vla�i� stomak?
Njegova Svetost Kakao
Savr�en doru�ak?
Musli + med + mleko ili dobra barena slan'nica + mastan sirac + crni lukac + paradajz + crni lebac i naravno omiljeno voljeno biÊe
Koj �ampon koristi�?
Amalfi Aloe Vera (iz ''sve za 85 dindûi''), najbolji nakon svih ''brendiranih'' koje sam probao
Tatoo/piercing?
Bljaks
Kad le�e� da no�i�?
Kad moram (u proseku 02-03)
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Bojan PlavöiÊ (1.septembar 1987. prvi dan u osnovnoj ökoli)
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
Pola sata - sat (ne raËunajuÊi Internet)
�ta ti je na stolu (at the moment)?
dugaËak spisak ali ....sam si traûio:
CD-ji
radio-kasetofon (zakucan na B92)
diskete
Halo kartica
punjaË za mobilni
neki raËuni
tanjiriÊ sa kolaËima
ûica za lemljenje
nekoliko olovaka
öpic-kleöta
baterija za mobilni
privezak za kljuËeve
lenjir
beleûnica
podloga za miöa + miö
podloga za tastaturu + tastatura
�ta to mene briga???
Ne
�ta ti je na Wallpapper-u?
trenutno neki beli gradiÊ na nekom (valjda grËkom) moru, inaËe automatski se menja svakih 60 minuta
Koliko tastera ti ima mi�?
3 (srednji je scroll)
Koja ti je boja tastature?
svetlo beû
A ga�a (koje su na tebi)?
bele
Omiljena boja?
plava
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
sive ploËice
Da li ima� amajliju?
Viöe njih
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
Blues & Rock Club, Pivnica, Pozoriöni klub Zeleno Zvono (ZR)
Tramvaj, KST, Akademija, Kasina, Pazi ökola (u 29. novembra) (BG)
Izba, Fokstrot (NS)
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
Isto

�ta ne voli� i koga ne voli�?
Trudim se da spisak bude prazan
Za�to?
Zato öto ne volim da ne volim
�ta voli�?
Sve öto nemam razloga da ne volim
Koju zemlju voli�?
1. Srbiju (pokuöavam), 2. Jamajku (ne moram da pokuöavam)
A �to?
1. Samo jedno mesto na Zemlji se zove dom
2. za pravu ljubav ti ne treba razlog
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
nisam razmiöljao o tome
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
Cafe del Mar
Bob Marley - Legend
Omiljeni sport?
biciklizam i odbojka za bavljenje, F1 i tenis za gledanje kad veÊ ne moûe bavljenje
Omiljena doma�a TV stanica?
i TV i radio B92
Omiljena strana TV stanica?
Cartoon Network
Omiljena emisija na doma�em TV?
PRRRROPELLLLLER (radio B92 - slabo gledam TV, pogotovo domaÊi)
Omiljena emisija na stranom TV?
Punk'd (MTV, Eöton KuËer - skrivena kamera)
Mythbusters (Discovery)
Najdra�i Film?
Rebel Music - Bob Marley story
Omiljena Serija?
Sunerbob Kockalone! Obavezno sinhronizovan (sa Vacom kao Sundjerbobom)
Omiljena Knjiga?
''Galeb Dûonatan Livingston'' i ''Iluzije'' RiËard Bah - moji Stari i Novi Zavet
Omiljeni predmet u �koli?
TehniËko
Sladoled?
Best »okolada (Delta), hoÊu da probam Nok Out (Nestle)
Kafa?
Greenet (meöavina Kostarika)
Praznik?
7. jul
Godi�nje doba?
proleÊe - leto (sa naglaskom na maju)
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
muöki: Playboy, XL-Azzura
ûenski: BU (ûuti i zeleni)
Omiljeno vozilo?
Bicikl ROG desetobrzinac; Aston Martin V12 Vanquish
Omiljeni odevni predmet?
Karirane pantalone
Omiljena aplikacija na majici?
Kapiraj kopiraj

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
03.03.2002., na hotelu (od milion dolara) u izgradnji, teöko, V.
Koliko si puta bio/la u vezi?
1 (ali vredan)
Ljubio/la?
otprilike 682,3291
Varao/la na testu?
Ne :)
Alkohol?
10
Droge?
1
Gledao porno film?
xxx
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
Svi tipovi, rase i modeli
Dildos?
nema potrebe (za sada)
Da li vam je bitno gde?
slabo
Konzerva ili avanturista?
tetra-pak!

Ima� computer? (ba� li�ni)
liËni & personalni
Mobitel?
Alcatel One Touch View
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
EI 5140 u mojoj sobi i porodiËni Gorenje TVC20M25 u dnevnoj, oba kolorna u boji
Aaaaa, ve� ma�inu?
Gorenje PC411, takoe u boji
Muzi�ki stub?
nije muziËak
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
razspratovan
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
nemam pojma
�to?
nisam davno bio u podrumu i proveravao
Trpezariju?
Drûim, sa sve trpezarijskim stolom unutra
Ima� ma�ku, ku�e?
HrËka!!!
Slona??
HrËka!!!
Magarca? Divokozu? Majmuna?
HrËka!!! HrËka!!! HrËka!!!
Aligatora? Pantera? Zebru?
HrËka!!! HrËka!!! HrËka!!!
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
Ma ne, samo HrËka!!!

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
juËe
Kad si poslednji put prao/la zube?
danas
Kad si poslednji put prao/la noge?
kad sam se tuöirao
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
ne bio
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
äa e ovo - ''Mi nismo aneli 3''?
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
Da Viönja ne pokisne na moretu
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
Slabo obitavam po odmorima, obiËno se provodim(o) i to na Fru-Gori
Kad si poslednji put plakao/la?
21. aprila 2005.
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
SinoÊ
Sex?
bez prijatelja, pre par dana
Jeo/la?
pre 6 sati, sad Êu opet, samo da zavröim sa tobom...
Zaista voleo/la nekoga?
pre 0 sekundi
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
- ll -
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
ne odbacujem se ja tako lako... ne pamtim...
Kada ste poslednji put udarili nekog?
Namerno? Davno. SluËajno? Pitaj Viönju.
Telefonirali?
pre 3 sata
Gledali TV?
posle podne
Slu�ali radio?
upravo
Rekli nekome da ga volite?
retko se javlja potreba, ne seÊam se...
Po�istili sobu?
- ll -
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
Izlazak sa ex-cimerima sa prve godine fakulteta
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
Viönja se javila sa mora posle 3 dana

Ljubav na prvi pogled?
Ne
Boga?
samo u moju verziju boga
Deda Mraza?
Ne
Vanzemaljce?
Isto kao i u boga
Horoskop?
Retroaktivno
Raj?
C!
Pakao?
C!
Sebe?
Na prvom mestu!
Babarogu?
C!
Abortivnu pilulu?
äta je to?

Coke ili Pepsi?
Pepsi
Frutella ili Sinalco?
Sinalco
Plavu�e ili Crnke?
Sve
Visoko ili Nisko?
High!
Usko ili �iroko?
Zavisno od primene
Crno ili Belo?
Belo
TV ili radio?
Radio!
ICQ ili IRC?
IRC
Jabber ili ICQ?
Nisam probao Jabber
Windows ili Linux?
LINUX! (probam ga veÊ godinu dana!)
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
Opera
MS Office ili Open Office?
OpenOffice.org
1 ili 2 jastuka?
0 +/- 1
Ulo�ci ili tamponi?
Tamponi
Durex ili Condomi?
ili Romed - ne pravim(o) pitanje!
Snovi ili ko�mari?
samo Java, C++, Perl, Python,...
Pivo ili Vino?
Mama ili Tata?
Guinness ili Zidarsko?
Samo da peni!
Pizza ili Gibanica?
Oba ako su sa jogurtom
Banane ili Jabuke?
Banane
�e�er ili Nutreen?
Med
Sesti gore ili dole?
u sredinu
Dobro ili zlo?
äta je ovo test za proveru mentalnih sposobnosti pred regrutaciju?

�ta prvo primeti�?
Devojke
Obavezna osobina?
Opipljivost
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
Prirodnog porekla
Dobar/ra ili lo�/a?
Koja je razlika?
Ne�an/na ili grub/a?
Jeste
Stidljiv/a?
''stidljiva''!
�ta je najbolje?
Devojke
�ta je najgore u vezi njih?
hmmmmmmm......
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
Ostao samnom :)

Nostalgiji?
Ne mislim
RAPu?
Samo izvorni, crnaËki
Rocku?
Da
Metalu?
Umereno
Irishu?
Moûe da proe
Narodnjacima?
.
Klasi�noj muzici?
!
Horror filmovima?
?
�panskim serijama?
...
Roller coasterima?
HoÊu
Bubama?
isto öto i one o meni
On-line prijateljstvu?
Samo ako baö ne moûe off-line
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
Moûe
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
napisao je ''koj'' umesto ''koji''
Sebi dok odgovara� na ista?
nisam baö neöto razmiöljao o sebi :)

Ko te naj�e��e nasmeje?
V.
Kome se naj�e��e nasme�i�?
V.
Ko je sme�an kao pojava?
Arsa kad spava sklupËan kao loptica krzna
Ko ti daje savete?
*
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
Milanov
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
svi, manje-viöe (viöe manje nego viöe)
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
Budim se poslednji pa ne znam. Ja? Samo öto se retko budim ujutro...

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
http://www.kapiraj.org
Text pesme (nemoj citirati celu)?
...evo nije cela:
Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds.
Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look?
Some say it's just a part of it:
We've got to fulfil the book.
Won't you help to sing
These songs of freedom? -
'Cause all I ever have:
Redemption songs.
These songs of freedom.

-- Bob Marley, ''Redemption Song''
Savet koji si dao/la?
''Ne sluöaj moje savete'' :)
Posao koj si dosad imao/la?
It's good to be me! :D


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
äta upravo sluöaö?
Gilles Peterson Worldwide
Postavi mi pitanje!
Zaöto kada hoÊu da postavim sliku izae greöka da slika nije .jpg (iako jeste)?