Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
....
Datum upisivanja i ro�enja
17.06.2009. i ....
Mesto ro�enja
....
Mati�ni broj
...
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
...
Tvoj e-mail
...

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
....
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
...
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
....
Boja o�iju?
....
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
.....
Koloritet kose?
....
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
....
Krvna Grupa?
...
Boja Ko�e?
...
Osnovna �kola?
......
Srednja �kola?
....
Fakultetska �kola?
....
Da li si golicljiv/a?
......
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
....
Peva�?
......
Dobro?
...
Deca?
...
Imena dece?
....
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
......

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
.......
Koju muziku slu�a�?
....
A �to? (ne bi moglo)
..
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
...
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
....
Najgluplja pesma ikad napisana?
.....
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
.....
Tvoj idol?
.....
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
.......
Omiljeno pivo?
....
Zanimanje tvog �ivota?
.....
A za�to?
...
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
...
�ivotni moto?
....
�ime najra�e �ubri� stomak?
.....
A �ime najra�e vla�i� stomak?
..
Savr�en doru�ak?
......
Koj �ampon koristi�?
....
Tatoo/piercing?
.....
Kad le�e� da no�i�?
...
Sa kim si najdu�e prijatelj?
.....
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
.....
�ta ti je na stolu (at the moment)?
....
�ta to mene briga???
....
�ta ti je na Wallpapper-u?
.....
Koliko tastera ti ima mi�?
....
Koja ti je boja tastature?
.....
A ga�a (koje su na tebi)?
....
Omiljena boja?
...
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
....
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
....
Da li ima� amajliju?
....
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
.....
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
....

�ta ne voli� i koga ne voli�?
.......
Za�to?
....
�ta voli�?
.....
Koju zemlju voli�?
....
A �to?
....
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
....
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
.....
Omiljeni sport?
....
Omiljena doma�a TV stanica?
.....
Omiljena strana TV stanica?
.....
Omiljena emisija na doma�em TV?
.....
Omiljena emisija na stranom TV?
......
Najdra�i Film?
......
Omiljena Serija?
...
Omiljena Knjiga?
..
Omiljeni predmet u �koli?
.....
Sladoled?
.....
Kafa?
.......
Praznik?
......
Godi�nje doba?
.....
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
....
Omiljeno vozilo?
......
Omiljeni odevni predmet?
....
Omiljena aplikacija na majici?
.....

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
.....
Koliko si puta bio/la u vezi?
....
Ljubio/la?
....
Radio/la na ulici?
......
Varao/la na testu?
.....
Varao/la partnera?
....
Bio/la prebijen/a?
....
Pu�i�?
.....
Alkohol?
....
Droge?
....
Iskrao/la se iz ku�e?
.....
Gledao porno film?
.....
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
.....
Dildos?
.....
Da li vam je bitno gde?
...
Konzerva ili avanturista?
......

Ima� computer? (ba� li�ni)
.....
Mobitel?
....
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
.......
Aaaaa, ve� ma�inu?
.....
Muzi�ki stub?
......
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
......
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
...
�to?
.......
Trpezariju?
...
Ima� ma�ku, ku�e?
..
Slona??
.
Magarca? Divokozu? Majmuna?
.
Aligatora? Pantera? Zebru?
.
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
......

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
....
Kad si poslednji put prao/la zube?
....
Kad si poslednji put prao/la noge?
....
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
..
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
.
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
.......
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
.....
Kad si poslednji put plakao/la?
.....
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
.
Sex?
.
Jeo/la?
.....
Zaista voleo/la nekoga?
...
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
......
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
...
Kada ste poslednji put udarili nekog?
...
Telefonirali?
....
Gledali TV?
.
Slu�ali radio?
...
Rekli nekome da ga volite?
...
Po�istili sobu?
...
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
...
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
...
Najve�i blam?
...
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
....

Ljubav na prvi pogled?
...
Boga?
..
Deda Mraza?
.
Vanzemaljce?
.
Horoskop?
.
Raj?
.
Pakao?
.....
Sebe?
..
Babarogu?
..
Abortivnu pilulu?
...

Coke ili Pepsi?
....
Frutella ili Sinalco?
...
Plavu�e ili Crnke?
.....
Visoko ili Nisko?
..
Usko ili �iroko?
..
Crno ili Belo?
........
TV ili radio?
....
ICQ ili IRC?
...
Jabber ili ICQ?
.....
Windows ili Linux?
.....
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
.
MS Office ili Open Office?
.
1 ili 2 jastuka?
.
Ulo�ci ili tamponi?
.....
Durex ili Condomi?
....
Snovi ili ko�mari?
......
Pivo ili Vino?
..
Guinness ili Zidarsko?
..
Pizza ili Gibanica?
...
Banane ili Jabuke?
....
�e�er ili Nutreen?
...
Sesti gore ili dole?
..
Dobro ili zlo?
.......

�ta prvo primeti�?
..
Obavezna osobina?
.....
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
.....
Dobar/ra ili lo�/a?
.....
Ne�an/na ili grub/a?
......
Stidljiv/a?
.....
�ta je najbolje?
.....!
�ta je najgore u vezi njih?
.....
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
.....

Nostalgiji?
.....
RAPu?
.....
Rocku?
.....
Metalu?
.
Irishu?
.
Narodnjacima?
....
Klasi�noj muzici?
....
Horror filmovima?
....
�panskim serijama?
......
Roller coasterima?
..
Bubama?
.....
On-line prijateljstvu?
....
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
.....
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
.
Sebi dok odgovara� na ista?
...

Ko te naj�e��e nasmeje?
...
Kome se naj�e��e nasme�i�?
...
Ko je sme�an kao pojava?
.
Koga najvi�e mrzi�?
....
Ko ti daje savete?
...
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
.
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
.
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
...

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
..
Text pesme (nemoj citirati celu)?
....
Savet koji si dao/la?
..
Posao koj si dosad imao/la?
.


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
..
Postavi mi pitanje!
...